Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Stanowisko do Spraw Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Osoba prowadząca: Marta Piórkowska
tel. 23 698 01 35

 

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, należy między innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia, a także obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi. Placówka realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, a także podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W placówce opiekuńczo – wychowawczej są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.

Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej i odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodzica (opiekuna prawnego) lub małoletniego lub postanowienia sądu. Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może być umieszczone w:

 1. placówce opiekuńczo – wychowawczej typu:
  - socjalizacyjnego,
  - interwencyjnego,
  - specjalistyczno-terapeutycznego,
 2. regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej
 3. interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica.
 2. Orzeczenie Sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce.
 3. Dostępna dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień.
 4. Dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne.
 5. Informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

 

Forma załatwienia

Wydanie skierowania do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz wydanie decyzji dla rodziców naturalnych o ustaleniu odpłatności lub zwolnieniu z odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

Przewidywany termin załatwienia

W przypadku konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku, umieszczenie następuje niezwłocznie po wydaniu przez sąd orzeczenia o umieszczeniu w placówce. W przypadku dziecka umieszczonego w placówce na własny wniosek lub też wniosek rodzica oraz opiekuna prawnego, umieszczenie następuje po rozpatrzeniu wniosku, natomiast skierowanie dla dziecka w powyższych sytuacjach wydawane jest po uzyskaniu stosownych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odpłatności służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), Ustawa z dnia 11 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz .U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720)

 

Na terenie powiatu działdowskiego funkcjonują następujące placówki opiekuńcze:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mario” dla 30 wychowanków

ul. Brzozowa 19/23
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 35 53
e-mail: powmario@o2.pl
Dyrektor: Kazimierz Truszczyński

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Olek” dla 14 wychowanków

ul. Brzozowa 19/23a
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 35 53
e-mail: powmario@o2.pl
Dyrektor: Kazimierz Truszczyński

 

Do zadań powiatu należy również pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu. Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka a także opiekunowie prawni. Powyższą opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej, PCPR. Rada Powiatu w Ostródzie uchwałą, która określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Poza tym do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie należy:

 • prowadzenie nadzoru nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • sporządzanie porozumień dotyczących ponoszenia odpłatności przez inne powiaty za pobyt dziecka w placówce.