Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy

Stanowisko do Spraw Domów Pomocy Społecznej,  Środowiskowych Domów Samopomocy

Osoba prowadząca: Karolina Rogożyńska
tel. (23) 698 01 34

 1. Zadania i obowiązki osoby pracującej na stanowisku ds. Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy:
  1) Wydawanie decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
  2) Wydawanie decyzji o umieszczeniu w Środowiskowym Domu Samopomocy.
  3) Przygotowanie decyzji uchylających.
  4) Wydawanie decyzji zmieniających decyzje kierujące, wydane przed 1 stycznia 2004 r.
  5) Wydawanie decyzji o odpłatności za pobyt dla osób umieszczonych przed 1 stycznia 2004 r.
 2. Zasady umieszczania w Domach Pomocy Społecznej:
  1) Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej musi zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu swego zamieszkania. Ośrodek Pomocy Społecznej po zebraniu niezbędnej dokumentacji występuje do Powiatu prowadzącego Dom o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. W przypadku wolnych miejsc zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji kierującej wydanej przez organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania.
  2) W przypadku braku miejsc w Domach Pomocy Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje pismo z informacją o umieszczeniu osoby na liście osób oczekujących z podanym terminem oczekiwania.
  3) Decyzje o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje gmina
  4) Decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.
 3. Zasady umieszczania w Środowiskowych Domach Samopomocy:
  1) Osoba ubiegająca się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy musi złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
  2) Decyzje o odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.
  3) Decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje starosta powiatu prowadzącego dom. 

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, o których była mowa powyżej, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. ( Dz. U. z 2013 r. Nr 182 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., Nr 135 ze zm.)

Adresy placówek funkcjonujących na terenie powiatu działdowskiego:

Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie

Typ domu – dla osób przewlekle psychicznie chorych dla 97 osób

Uzdowo 18/19
13-214 Uzdowo
tel. (23) 696 54 16
e-mail: dpsuzdowo@go2.pl
Dyrektor: Mirosława Ormanowska
 

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Działdowskie Centrum „CARITAS” na zlecenie Powiatu Działdowskiego dla 37 osób

Typ domu – ABC

ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo
tel. (23) 697 28 55
e-mail: powmario2009@op.pl
Kierownik: ks. Zdzisław Syldatk