Informacje

 

REHABILITACJA SPOŁECZNA

Beata Szałkowska – Starszy specjalista ds. rehabilitacji społecznej

Tel (0-23) 698 01 31

REHABILITACJA ZAWODOWA

Katarzyna Napiwocka – Starszy specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Tel (0-23) 698 01 32

 

Zadania:

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
 3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 4. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych.
 5. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 6. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Dofinansowanie do kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

 

I. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych.  

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów  o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności oraz dochodu rodziny wspólnie gospodarującej (może być zmniejszone, jeżeli dochód na osobę przekracza przyjęte w danym kwartale kryterium dochodowe).

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 30 % przeciętnego wynagrodzenia, dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w Zakładzie Pracy Chronionej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Termin złożenia wniosku: W każdym czasie.

 

II. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

O dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą się ubiegać:

a) Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów  o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu.

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną  z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku.
Wymagane dokumenty:

1. dla osób niepełnosprawnych:

 • kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
 • wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych i rodzaju wymaganego sprzętu do rehabilitacji,
 • zaświadczenie kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym  w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

2. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

 • wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, wraz wymienionymi w nim załącznikami, w tym m.in.:
  • aktualny wypis z rejestru sądowego / ważny 3 miesiące / lub inny dokument potwierdzający działalność,
  • statut lub regulamin organizacyjny,
  • udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją  o ewentualnych obciążeniach,
  • udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
  • sposób reprezentacji (pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy),
  •  w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą – dokumenty dotyczące otrzymanej pomocy publicznej, wymienione w §11 ust. 6 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. Poz. 926),
  • w przypadku wnioskodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej – dokumenty wymienione w §11 ust. 6 pkt. 2 rozporządzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Terminy złożenia wniosku:

 • dla osób niepełnosprawnych: w każdym czasie,
 • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

III. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 O dofinansowanie może ubiegać się:

Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów  o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, lub oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
 • kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie lub kopia zlecenia na zaopatrzenie   w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia realizacji,
 • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 

 IV. Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się  i technicznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie  z Wnioskodawcą,
 • wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier   w komunikowaniu się, bądź barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia (druk załączony do wniosku),
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym  w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się
i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 

V. Dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie  z Wnioskodawcą,
 • wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia (druk załączony do wniosku),
 • udokumentowana postawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych ( akt własności, umowa najmu, dzierżawy),
 • zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest wymagana, zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 

VI. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, wraz wymienionymi w nim załącznikami, w tym m.in.:
  • aktualny wypis z rejestru sądowego / ważny 3 miesiące / lub inny dokument potwierdzający działalność,
  • statut lub regulamin organizacyjny,
  • udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
  • udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania  w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
  • sposób reprezentacji (pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy),
  • w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą – dokumenty dotyczące otrzymanej pomocy publicznej, wymienione w §11 ust. 6 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. Poz. 926),
  • w przypadku wnioskodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej – dokumenty wymienione w §11 ust. 6 pkt. 2 rozporządzenia .

Terminy składania dokumentów: do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje na temat procedur ubiegania się   o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, ul. Lidzbarska 31.